1.kārta

Biedrība “Partnerība “Kaimiņi”” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. – 2027.gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš: 15.04.2024. – 15.05.2024

Kārtas kopējais finansējums: 400 000EUR

Izsludinātā rīcība: M1/R1vietējo uzņēmēju atbalsts un M1/R2 atbalsts tūrisma pakalpojumu un produktu kvalitātes uzlabošanai un dažādošanai

Projektu īstenošanas teritorija: Augšdaugavas novads

Projektu īstenošanas termiņš:

a) ja tiek veikta būvniecība – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk- LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b) ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu ar budžeta projektu “Lauku biļete”līdz trīs gadiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; c) pārējiem projektiem – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcības plāns saskaņā ar apstiprināto stratēģiju pieejams te:

RĪCĪBA R1 vietējo uzņēmēju atbalsts

RīcībaR1 vietējo uzņēmēju atbalsts
Atbalsta apmērs200 000EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība10. Aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.
                    Rīcības aprakstsRīcības ietvaros paredzēts atbalstīt nelauksaimniecisko uzņēmējdarbību, lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumus. Atbalsts tiks sniegts jaunu produktu un pakalpojumus radīšanai un attīstīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū. Tiks atbalstīti uzņēmēji un darba ņēmēji, kuriem būs nepieciešamas zināšanas, lai varētu ieviest jaunas tehnoloģijas, paaugstināt produktivitāti un produktu vai pakalpojumu kvalitāti, tai skaitā nodrošinot mācības darbiniekiem. Kā prioritāri atbalsts tiks sniegts šādās jomās: 1. Jaunajiem komersantiem, kas uzsāks uzņēmējdarbību VRG teritorijā; 2. Ražošanas uzņēmumiem, kas īsteno inovatīvus projektus un pakalpojumu sniedzējiem (tai skaitā ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem), kas savā uzņēmējdarbībā ievieš inovatīvus risinājumus, prioritāri izmanto VRG teritorijā pieejamos resursus, attīsta esošos vai jaunus produktus un pakalpojumus; 3. Sociāliem uzņēmumiem, vai iesniedzējiem, kas projekta īstenošanas gaitā tiks reģistrēti Labklājības ministrijas sociālo uzņēmumu reģistrā; 4. Uzņēmumiem, kas savā darbībā ievieš aprites ekonomikas principus; 5. Bioloģiskā pārstrādes uzņēmumiem – projekta iesniedzējs ir reģistrēts sertifikācijas un kontroles institūcijās; 6. Kopprojektiem, kuru ietvaros paredzēts attīstīt jaunus vietējo ražotāju produktu realizācijas veidus un to atpazīstamības tēla veidošanu. Paredzēts arī atbalstīt tirgus laukumu izveidi, tirdzniecības vietu vai tirdzniecības platformu izveidi un citus pasākumus. Tirdzniecības vietu izveidošana un labiekārtošana atbalstāma arī valstspilsētā Daugavpilī.  
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam100 000,00 EUR,   Lauku biļetei- 15 000,00 EUR  
Atbalsta intensitāte
Pamata likme40 %
Papildus atbalsta intensitāte 65% tiek piešķirta projektiem, kas atbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem vai īsteno projektu prioritārās jomās:Ir jauns uzņēmējs, kas uzsāk savu uzņēmējdarbību VRG darbības teritorijā; (pirms projekta iesniegšanas darbojas VRG teritorija ne ilgāk kā 18 mēnešus)
Ir reemigrants[1], kas atgriežas un uzsāk savu uzņēmējdarbību VRG darbības teritorijā;
ir mājražotājs, kas attīsta mājražošanu VRG teritorijā ir reģistrēts PVD vai projekta gaitā tiks reģistrēts;
ir sociālais uzņēmums vai projekta gaitā tiks reģistrēts;
ir ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs VRG teritorijā;
ir ražošanas uzņēmums vai plāno attīstīt ražošanu
uzņēma pakalpojums ir mobils – tas tiek sniegts plašākā teritorijā;
ir bioloģiskās pārstrādes uzņēmums
Ja projektā paredzēta inovāciju ieviešana VRG darbības teritorijā (ne mazāk kā 70% no projekta kopējām izmaksām inovāciju izmaksas)
    75%Atbalsta pretendents ir gados jauns lauksaimnieks;
Atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība;
Investīcijām pakalpojumos lauku teritorijā izglītības, sociālā vai veselības jomā;
Neienesīgām investīcijām kvalitatīvu darba apstākļu uzlabošanai vai darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
Papildus iesniedzamie dokumentiIzziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona.
RīcībaR2 atbalsts tūrisma pakalpojumu un produktu kvalitātes uzlabošanai un dažādošanai
Atbalsta apmērs200 000EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība10. Aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai atbalstu sniedz šādām darbībām, kas īstenotas atsevišķi vai kopā: 10.1. produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 10.2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.
  Rīcības aprakstsRīcības mērķis ir atbalstīt tūrisma pakalpojumu un produktu dažādošanu vai esošo produktu kvalitātes uzlabošanu. Dotās rīcības ietvaros tiks atbalstītas arī tādas aktivitātes, kas nodrošinās darbinieku produktivitātes paaugstināšanu, tai skaitā nodrošinot darbinieku apmācību. Kā prioritāri atbalsts tiks sniegts šādās jomās: Projektiem, kuru ietvaros paredzēts attīstīt vai no jauna izveidot tūrisma starpsezonu produktu, lai nodrošinātu tūrisma plūsmu visu gadu;Projektiem, kuru ietvaros tiks veicināta VRG iepriekšējā periodā realizēto projektu ietvaros izstrādāto stratēģiju ieviešana: 2.1. Latgales velotūrisma attīstības stratēģija 2021–2027; 2.2. Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģija “Tūrisma pakalpojumu veidošana uzņēmumos 2021–2027”; Kopprojektiem, tai skaitā starptautiskiem sadarbības projektiem, kuru ietvaros tiks attīstīti vai veidoti jauni, kopīgi tūrisma produkti un maršruti, nodrošinātas to mārketinga aktivitātes;
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam100 000,00 EUR   Lauku biļetei- 15 000,00 EUR  
Atbalsta intensitāte
Pamata likme40 %
Papildus atbalsta intensitāte 65% tiek piešķirta projektiem, kas atbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem vai īsteno projektu prioritārās jomās:paredzēts attīstīt vai izveidot jaunu tūrisma starpsezonas produktu/produktus un nodrošinātu tūrisma plūsmu visu gadu,
projekta ietvaros paredzēts veikt vismaz divas atbalstāmas aktivitātes (ēku, būvju siltināšana; pamatlīdzekļu iegāde; darbinieku apmācība, mārketinga aktivitātes un citas);
sociāliem uzņēmumiem vai projekta gaitā tiks reģistrēts;
ievieš aprites ekonomikas principus;
Papildus iesniedzamie dokumentiIzziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju, ja projekta iesniedzējs ir fiziska persona.

[1] Atbilstoši MK noteikumos Nr.496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība” noteiktajam termina “reemigranti” skaidrojumam https://likumi.lv/ta/id/300955-remigracijas-atbalsta-pasakuma-istenosanas-novertesanas-un-finansesanas-kartiba