Padome

Partnerības “Kaimiņi” pārstāvju konsultatīvo lēmējinstitūciju veido PADOME, kas sastāv ne vairāk kā no 20 padomes locekļiem, kuri, ievērojot līdzvērtīgu sektoru pārstāvniecību, tiek ievēlēti no plašākas partnerības. Tie ir vadītāji, kas pārstāv pašvaldības, institūcijas, kas sniedz pakalpojumus, kā arī attīstību veicinošās institūcijas, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas.

Partnerības “Kaimiņi” padome:

  • veido Partnerību, kas ar savu darbību un resursiem spēj palīdzēt partnerības darbības teritorijas iedzīvotājiem uzlabot labklājības līmeni/ celt dzīves kvalitāti;
  • apzina un atbalsta aktīvos cilvēkus un stimulē iedzīvotājus dažādu mūsdienās nepieciešamu prasmju apguvei;
  • sekmē kopienu attīstību un veicina dažādu iedzīvotāju grupu sociālo iekļaušanos;
  • paplašina partnerību, iesaistot tajā dažādas vietējās institūcijas (skolas, bibliotēkas, interešu klubus, uzņēmējus).

Padome regulāri rīko sanāksmes, lai analizētu pašreizējo situāciju, apspriestu pieejamos pakalpojumus, definētu risināmos jautājumus un prioritātes, uz kurām jākoncentrē uzmanība tuvākajā laika posmā.

Partnerības “Kaimiņi”padomi veido:

Valsts iestādes un pašvaldības:

1. Aivars Rasčevskis – Partnerības „Kaimini” padomes priekšsēdētājs
2. Vita Rūtiņa – Augšdaugavas novada centrālā administrācija
3. Oļesja Ņikitina – Augšdaugavas novada centrālā administrācija

4. Anna Jegorova – Augšdaugavas novada centrālā administrācija

5. Jānis Proms – Augšdaugavas novada centrālā administrācija

Attīstību veicinošās iestādes:

6. Oskars Zuģickis – Latgales plānošanas reģions

7. Jānis Kudiņš – Daugavpils Universitāte

Uzņēmēji:

8. Guntars Melnis – z/s “Drava”

9. Olga Kuzmina – Fotogrāfe

10. Iļja Ivanovs – SIA “Kazanova”
11. Ilmārs Lociks – SIA  „Beibuks”
12. Inese Jākobsone – IK “Višķezers”

13. Irīna Ķestere – z/s “Ābeles”

NVO, kopienas:

14. Gunta Okmane – Biedrība “Subatieši – sanākam domājam daram”
15. Viktors Friliņš – Biedrība “Daugavpils mednieku un makšķernieku biedrība”
16. Gunta Kivliša – BIedrība “Dvietes vīnogas”

17. Juta Valaine – biedrība “Jubra”

18. Benita Štrausa – Biedrība “Dvietes senlejas pagastu apvienība”

Ar Padomes darbību reglamentējošu nolikumu var iepazīties šeit: