Demokrātijas kultūra

DIENVIDLATAGLĒ VEICINĀS PILSONISKO LĪDZDALĪBU UN DEMOKRĀTIJAS KULTŪRU

Šī gada janvārī Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” parakstīja finansējuma līgumu ar “Aktīvo iedzīvotāju fondu” par projekta “ES Dienvidlatgalē varu” finansēšanu.

Projekta mērķis ir veicināt pilsonisko izpratni un apziņu par Dienvidlatgales iedzīvotāju līdzdalības lomu un nozīmi demokrātiskas Valsts attīstība.

Projektā ir iesaistīti četri partneri – Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, Krāslavas rajona partnerība un Preiļu rajona partnerība, kuru darbības teritorija aptver visu Dienvidlatagles teritoriju un kuras strādā un sadarbojas lai īstenotu kopīgas aktivitātes vietējo iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības un līdzdalības stiprināšanai, zināšanu un izpratnes veicināšanai par demokrātijas kultūru un sociālo taisnīgumu. Projekta donorvalsts partneris ir Norvēģu Henrihs Johansons uzņēmums, kas radīs iespēju gūt pieredzi demokrāijas kultūrā un pilsoniskajā līdzdalībā Norvēgijā.

Projekta aktivitātes vērstas uz “Dienvidlatagles demokrātijas kultūras un cilvēktiesību attīstības stratēģiju 2020.-2026. gadam” un vietējo iedzīvotāju izpratnes veidošanu , ka laikos kopienas VAR!

Projektu partneriem ir vairāk kā piecpadsmit gadu pieredze darbam ar vietējiem iedzīvotājiem, organizācijām, uzņēmējiem un pašvaldībām, kas dod zināmu pieredzi veidot vidi, lai motivētu vietējos iedzīvotājus iesaistīties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs un uzlabot dzīves kvalitāti sev un saviem ģimenes locekļiem, veidot izpratni par lēmumu pieņemšanu un līdzdalības rezultātiem. Tādā veidā paaugstinot zemo pilsonisko līdzdalību Dienvidlatagles teritorijā, mazinot neticību savām spējām ietekmēt demokrātiskus procesus un pilsoniskās izglītības trūkumu.

PROJEKTA GALVENĀS AKTIVITĀTES

  1. Kopienu seminārs “Es varu” cikls.
  2. Ģimenes dārza svētku cikls.
  3. Viedokļu festivāls “ES Dienvidlataglē varu”.
  4. Diskusija ar politiķiem “Vārds laukiem”.
  5. Apmācības jauniešiem “Atvērt citas durvis”
  6. Pieredzes apmaiņa Norvēģijā.

Ir paredzami galvenie projekta rezultāti: pieaudzis to iedzīvotāju skaists, kuri piedalās vietējo ilgtermiņa attīstības dokumentu sabiedriskajās apspriešanās vai darba grupās, veicināta projekta aktivitāšu apmeklētāju izpratne par lēmumu pieņemšanas procesiem un caurskatāmību, īstenotas vienotas pilsoniskās aktivitātes visā Dienvidlatagles teritorijā.

PROJEKTA REALĪZĀCIJAS LAIKS

2021. gada janvāris 2023. gada janvāris

PROJEKTA KOPĒJAIS FINANSĒJUMS 97 373.34 EUR

Projektu “Es Dienvidlatgalē varu!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”

#AktivoIedzivotajuFonds#ActiveCitizensFund#EEAgrants#EEAgrantsLatvia#demokratijaskultura #esDienvidlatgalevaru