Projektu konkursi

Lai iesniegtu projekta pieteikumu jābūt reģistrētam Lauku atbalsta dienesta klientam. Informāciju, kā kļūt par LAD klientu meklē te: https://www.lad.gov.lv/lv/klientiem

Projektu pieteikumus var iesniegt TIKAI elektroniski Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Normatīvie dokumenti un veidlapas

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/c0la192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-tostarp-sadarbibas-aktivitates-un-sagatavosana

Publicitāte

Vizuālās identitātes vadlīnijas (2021.-2027. gadam) https://www.lad.gov.lv/lv/vizualas-identitates-vadlinijas-2021-2027-gadam

Prasības iepirkumu veikšanā

MK noteikumi 113; punkts 7.5 https://likumi.lv/ta/id/340024-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-administresanas-un-uzraudzibas-vispareja-kartiba-lauku-un-zivsaimniecibas

Iepirkumu summa 1001 – 70 000 Izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida.

Iepirkumu summa virs 70 000 Atbalsta pretendents iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļauj nosacījumu, ka preces vai pakalpojuma piegādātājam vai būvdarbu veicējam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums, un iesniedz trīs derīgus piedāvājumus, kā arī katra iepirkuma dalībnieka apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

Iepirkuma tehniskās specifikācijas un rezultātu kopsavilkuma piemērs

Iepriekšējā plānošanas periodā (2016 -2023) starpteritoriālās sadarbības projektu ietvaros izstrādātās stratēģijas

  1. Projekts “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam velomaršrutu tīklam “EuroVelo11″”. Latgales velotūrisma attīstības stratēģija 2021-2027. https://www.ludzaspartneriba.lv/docs/1083/2022-dok/Latgales–regiona–veloturisma–strategija–Nocticus–02M2022-final.pdf
  2. Projekts “Tūrismam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”. Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģija “Tūrisma pakalpojumu veidošana uzņēmumos 2021-2027. https://www.ludzaspartneriba.lv/docs/1083/2022-dok/Strat____ijas_gala_variants_Latgale_turisma_uznemeju_strategija_2021_gala-1_korekt__ra.pdf

Semināru ieraksti

E-paraksts. Darbs ar e-parakstu, e-dokumentu noformēšanas un nosūtīšanas etiķete. E-dokumentu atvēršana, parakstīšana, saglabāšana. Lektore Daina Alužāne. 

1.daļa https://www.youtube.com/watch?v=ao2c6DCKa6M

2.daļa https://studio.youtube.com/video/RRq003Xippg/edit

On-line rīki dokumentu apstrādei. Dokumentu formātu konvertēšana, dažādu formātu dokumentu apvienošana vienā dokumentā. Microsoft office abonēšana. Lektore Daina Alužāne. 

1.daļa https://www.youtube.com/watch?v=XsSqP-SZnyc

2.daļa https://www.youtube.com/watch?v=8QR9DMm-wp4

LEADER projektu pieteikumu veidlapu aizpildīšana (BIEDRĪBĀM). Lektore Daiga Gargurne https://www.youtube.com/watch?v=GKkmnndwVjQ

LEADER projektu pieteukumu veidlapu aizpildīšana (UZŅĒMĒJIEM). Lektore Daiga Gargurne https://www.youtube.com/watch?v=hR2l6cjRTg0

Seminārs “Kas jāņem vērā īstenojot LEADER projektu”. Lektore Marija Švābe https://www.youtube.com/watch?v=QsMjkpy9pg4