Par Mums

Biedrība „Daugavpils rajona partnerība” ir nomainījusi savu nosaukumu uz „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” (26.03.2009. Kopsapulces lēmums). Kopš 2022.gada 10.augusta biedrības nosaukums ir “Partnerība “Kaimiņi”. 

Organizācijas darbības teritorija aptver visu Augšdaugavas novadu un ietilpst Latgales plānošanas reģionā, bet tā kultūrvēsturiskā piederība ir Latgalei un Sēlijai. Augšdaugavas novads izveidots ar 2021. gada 1. jūliju, tas sastāv no bijušajām Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldībām.

Daugavpils rajona partnerība ir organizācija, kas izveidota 2001.gadā ar mērķi mazināt nabadzību un sociālo atstumtību Daugavpils rajona teritorijā, īstenojot lauku un vietējās attīstības pasākumus, kā arī veicinot pilsoniskas sabiedrības veidošanos. Tā ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2003.gada 15.aprīlī kā nevalstiska organizācija.

Biedrībai “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss kopš 2006.gada 7.augusta.

Misija:
Veidot uz ģimenes vērtībām balstītu iedzīvotāju attīstību rosinošu vidi Daugavpils rajonā, attīstīt kopienas un to kapacitāti.

Vīzija:
Izglītoti, aktīvi lauku iedzīvotāji, izveidojuši kopēju sapratni, veido integrētu lauku sabiedrību, kopā ar stiprām organizācijām iekļaujas plašā partnerības tīklā un sadarbojas lauku attīstības procesa veicināšanā.

Prioritātes:

 • „Gaismas olūti” un brīvprātīgā darba prestiža paaugstināšana,
 • Sadarbības tīkla paplašināšana,
 • Daudzveidīgu kopienu attīstīšana,
 • Kopienu līdzdalība vietējās attīstības politikas veidošanā,
 • Informācija un pieredzes apmaiņa un popularizēšana.

Horizontālās prioritātes, kas raksturo visu Daugavpils rajona partnerības darbību:
Individuāla pieeja un iedzīvotāju iesaistīšana;
Darbības pamats – cilvēkiem atbilstošas vērtības.

Partnerība savā darbībā izvirza sekojošu galvenos uzdevumus:

 • veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērtas uz lauku problēmu risināšanu.
 • izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu;
 • attīstīt kopienu kapacitāti Daugavpils rajonā;
 • veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķa sasniegšanai;
 • attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicinot lauku attīstību Daugavpils rajonā.

Saistošie dokumenti:

Vizuālā identitāte: