PARTNERĪBAS KAIMIŅI STRATĒĢIJAS

Partnerības “Kaimiņi” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023.-2024.gadam

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

2020.gadā biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””, biedrība “Krāslavas rajona partnerība” un biedrība “Preiļu rajona partnerība” nolēma apvienot savas iespējas un izstrādāt “Dienvidlatgales demokrātijas kultūras un cilvēktiesību attīstības stratēģiju 2020. – 2026. gadam”, lai apvienotu vietējām rīcības grupām pieejamos intelektuālos un finansiālos resursus un nodrošinātu attiecību stiprināšanu starp pilsonisko sabiedrību un citām organizācijām visā Dienvidlatgales teritorijā vienoti.

Dienvidlatgales vietējo rīcības grupu demokrātijas kultūras vīzija: piesaistot papildus finansējumu, veicināt biedrību darbības teritorijas demokrātijas kultūras un pilsoniskās apziņas izaugsmi un ieviest jaunus pasākumus, aktivitātes Dienvidlatgales novadu teritoriju attīstībai, dzīves kvalitātes uzlabošanai, cilvēktiesību aizstāvībai un sadarbībai. Ar Dienvidlatgales demokrātijas kultūras un cilvēktiesību attīstības stratēģiju var iepazīties šeit: DDKC_attistibas_strategija_20200723 (1)


Ar Zemkopības ministrijas lēmumu nr. 9.1-7e/42/2019 ir apstiprināti grozījumi Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” sabiedrības virzītā vietējās attīstības stratēģijā un piešķirts papildus finansējums stratēģijas īstenošanai.

Ar ZM lēmumu var iepazīties šeit: ZM_lemums.pdf

Ar atjaunoto SVVA stratēģiju var iepazīties šeit:

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas novērtējums 2015.-2021.gadam:

Ar projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību bar iepazīties šeit: Vertesanas_kartiba.pdf

Ar projektu atbilstības SVVA stratēģijai lēmuma pieņemšanas padomes nolikumu var iepazīties šeit: SVVA_nolikums_Kaimini.pdf


Apstiprināta biedrības Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” sabiedrības virzīta vietējās  attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam

Ar Zemkopības ministrijas lēmumu nr. 9.1-7/25/2016 ir apstiprināta Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi”sabiedrības virzītā vietējās attīstības stratēģija.

Ar apstiprināto stratēģiju var iepazīties te:

Vērtēšanas komisijas nolikums pieejams te  Vertesanas_komisijas_Nolikums

Lauku attīstība 2014.–2020. gadā:  https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


Daugavpils rajona partnerība izstrādāja vietējās attīstības stratēģiju 2009.-2013.g. ar mērķi sekmēt integrētu lauku attīstību Daugavpils rajona teritorijā caur rīcībām, kas veicina dzīves kvalitātes uzlabošana lauku iedzīvotājiem, nodrošina iespējami labāku ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu, veicina uzņēmējdarbības attīstību un ienākumu vairošanu, sekmē vērtības pievienošanu vietējiem produktiem, tirgus pieejamības un produkta noieta veicināšanu.

Daugavpils rajona partnerības attīstības stratēģijas vīzija ir izglītoti, aktīvi lauku iedzīvotāji, izveidojuši kopēju sapratni, veido integrētu lauku sabiedrību. Kopā ar stiprām organizācijām iekļaujas plašā partnerības tīklā un sadarbojas lauku attīstības procesu veicināšanā.

Daugavpils rajona partnerības vietējās attīstības stratēģijas izstrādes virzienu pamatā ir vairākas būtiskas problēmas, kuras partnerība identificēja, regulāri analizējot esošo situāciju un aptaujājot vietējās lauku kopienas, iesaistītās institūcijas un mērķa grupas: nesakārtota dzīves vide laukos, ierobežota pakalpojumu pieejamība, zems sociālā kapitāla attīstības līmenis, sadarbības trūkums starp iedzīvotāju grupām un plašs sociāli atstumto grupu spektrs, vāji attīstīta uzņēmējdarbības aktivitāte laukos, ierobežota pieeja tirgiem, ierobežotas mūžizglītības iespējas, neefektīva dabas un kultūras resursu izmantošana, zema iedzīvotāju pirktspēja, augsts bezdarba līmenis.

Šo problēmu risinājums ir svarīgs integrētas lauku attīstības nodrošināšanai, tāpēc Daugavpils rajona partnerība noteica sekojošas attīstības stratēģijas prioritātes:

  1. Prioritāte: Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku iedzīvotājiem.
  2. Prioritāte: Dabas un kultūras resursu ilgtspējīga izmantošana.
  3. Prioritāte: Uzņēmējdarbības attīstība.
  4. Prioritāte: Vērtības pievienošana vietējiem produktiem.

Saistošie dokumenti: