Attīstības stratēģija

Apstiprināta biedrības Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” sabiedrības virzīta vietējās  attīstības stratēģija 2015.-2020. gadam

Ar Zemkopības ministrijas lēmumu nr. 9.1-7/25/2016 ir apstiprināta Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi”sabiedrības virzītā vietējās attīstības stratēģija.

Tuvākajā laikā tiks izsludināta projektu iesniegšanas 1.kārta.

Informatīvie semināri par projektu pieteikumu sagatavošanu notiks

12.aprīlī Daugavpilī un 19.aprīlī Ilūkstē.

Ar apstiprināto stratēģiju var iepazīties: “Kaimiņi” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015.-2020 (569KB)

Vērtēšanas komisijas nolikums pieejams te  Vertesanas_komisijas_Nolikums

 


Daugavpils rajona partnerība izstrādāja vietējās attīstības stratēģiju 2009.-2013.g. ar mērķi sekmēt integrētu lauku attīstību Daugavpils rajona teritorijā caur rīcībām, kas veicina dzīves kvalitātes uzlabošana lauku iedzīvotājiem, nodrošina iespējami labāku ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu, veicina uzņēmējdarbības attīstību un ienākumu vairošanu, sekmē vērtības pievienošanu vietējiem produktiem, tirgus pieejamības un produkta noieta veicināšanu.

Daugavpils rajona partnerības attīstības stratēģijas vīzija ir izglītoti, aktīvi lauku iedzīvotāji, izveidojuši kopēju sapratni, veido integrētu lauku sabiedrību. Kopā ar stiprām organizācijām iekļaujas plašā partnerības tīklā un sadarbojas lauku attīstības procesu veicināšanā.

Daugavpils rajona partnerības vietējās attīstības stratēģijas izstrādes virzienu pamatā ir vairākas būtiskas problēmas, kuras partnerība identificēja, regulāri analizējot esošo situāciju un aptaujājot vietējās lauku kopienas, iesaistītās institūcijas un mērķa grupas: nesakārtota dzīves vide laukos, ierobežota pakalpojumu pieejamība, zems sociālā kapitāla attīstības līmenis, sadarbības trūkums starp iedzīvotāju grupām un plašs sociāli atstumto grupu spektrs, vāji attīstīta uzņēmējdarbības aktivitāte laukos, ierobežota pieeja tirgiem, ierobežotas mūžizglītības iespējas, neefektīva dabas un kultūras resursu izmantošana, zema iedzīvotāju pirktspēja, augsts bezdarba līmenis.

Šo problēmu risinājums ir svarīgs integrētas lauku attīstības nodrošināšanai, tāpēc Daugavpils rajona partnerība noteica sekojošas attīstības stratēģijas prioritātes:

  1. Prioritāte: Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku iedzīvotājiem.
  2. Prioritāte: Dabas un kultūras resursu ilgtspējīga izmantošana.
  3. Prioritāte: Uzņēmējdarbības attīstība.
  4. Prioritāte: Vērtības pievienošana vietējiem produktiem.

Saistošie dokumenti: