Padome

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” pārstāvju konsultatīvo lēmējinstitūciju veido PADOME, kas sastāv ne vairāk kā no 20 padomes locekļiem, kuri, ievērojot līdzvērtīgu sektoru pārstāvniecību, tiek ievēlēti no plašākas partnerības. Tie ir vadītāji, kas pārstāv pašvaldības, institūcijas, kas sniedz pakalpojumus, kā arī attīstību veicinošās institūcijas, uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas.

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” padome:

  • veido Partnerību, kas ar savu darbību un resursiem spēj palīdzēt partnerības darbības teritorijas iedzīvotājiem uzlabot labklājības līmeni/ celt dzīves kvalitāti;
  • apzina un atbalsta aktīvos cilvēkus un stimulē iedzīvotājus dažādu mūsdienās nepieciešamu prasmju apguvei;
  • sekmē kopienu attīstību un veicina dažādu iedzīvotāju grupu sociālo iekļaušanos;
  • paplašina partnerību, iesaistot tajā dažādas vietējās institūcijas (skolas, bibliotēkas, interešu klubus, uzņēmējus).

Padome regulāri rīko sanāksmes, lai analizētu pašreizējo situāciju, apspriestu pieejamos pakalpojumus, definētu risināmos jautājumus un prioritātes, uz kurām jākoncentrē uzmanība tuvākajā laika posmā.

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi”padomi veido:

Valsts iestādes un pašvaldības:

1. Aivars Rasčevskis – Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimini” padomes priekšsēdētājs
2. Ināra Miglāne – Naujenes pagasta pārvalde
3. Benita Štrausa – Bebrenes pagasta pārvalde

Attīstību veicinošās iestādes:

4. Vita Rūtiņa – Daugavpils novada domes Reģionālās attīstības nodaļas vadītāja
5. Ingūna Svarāne – Ilūkstes novada domes Sociālā dienesta vadītāja
6. Oļesja Ņikitina – Daugavpils novada domes jaunatnes lietu speciāliste, Naujenes jauniešu biedrība “Esam kopā”
7. Jānis Kudiņš – Daugavpils Universitāte

Uzņēmēji:

8. Guntars Melnis – SIA “LLKC”
9. Irīna Ķestere – z/s „Ābeles”
10. Lenvija Rāzna – kooperatīvā sabiedrība “Tehniskais centrs”
11. Ainārs Jonāns – z/s „Debeskalni”
12. Ilmārs Lociks – SK „Beibuks”
13. Inese Jākobsone – IK “Višķezers”

NVO, kopienas:

14. Gunta Okmane – Biedrība “Subatieši – sanākam domājam daram”
15. Mārtiņš Bogušs – Biedrība “Daugavpils lauksaimnieku apvienība”
16. Viktors Friliņš – Biedrība “Daugavpils mednieku un makšķernieku biedrība”
17. Anna Jegorova – Kalupes pagasta kopienas
18. Jānis Proms – Višķu pagasta ezeru apsaimniekošanas speciālists