Noslēgusies Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģijas ieviešanas 7.kārtas projektu iesniegumu izvērtēšana

Publicēts : 12.novembris.2019

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” 7. kārtas projektu konkursā no š.g. 10.septembra līdz 10.oktobrim tika saņemti 16 projektu iesniegumi. Rīcību ieviešana notiek saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Ir pabeigta iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem un projekti tika sarindoti pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem. Rindojumu var apskatīt arī  LAD mājas lapā

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” SVVA Padome ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt visus rīcībā 1.2. “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kas veicina vietējo produktu noietu” iesniegtos projektu iesniegumus. Ar izvērtēto projektu rindojumu var iepazīties te: Rindojums_riciba_2_1_ML

Partnerības SVVA padomes lēmumi  projektu pieteicējiem tiks izsūtīti pa pastu vai izsniegti klātienē.

Turpmāko projektu izvērtēšanu veiks Lauku atbalsta dienests. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Lauku atbalsta dienests pieņems triju līdz piecu mēnešu laikā.

Aicinām projektu iesniedzējus regulāri pārbaudīt savu e-pastu un, saņemot informāciju no LAD, operatīvi atbildēt uz papildus uzdotajiem jautājumiem, ievērojot norādītos termiņus.