13.kārtas projektu rindojums

Publicēts : 10.augusts.2023

Laika posmā no10.06.2023 līdz 10.07.2023 notika  Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas 13.kārtas projektu konkurss rīcībā 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. Kopumā pieejams finansējums EUR 54902,73  apmērā un rīcībā 2.1 Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai. Kopumā pieejamais finansējums EUR 68423,33 apmērā.

Tika saņemti 9 projektu iesniegumi, kas tika vērtēti līdz 10.augustam. Ar iesniegto projektu rindojumu var iepazīties te:

Partnerības SVVA padomes lēmumi projektu pieteicējiem tiks izsūtīti uz e-pastu.

Turpmāko projektu izvērtēšanu veiks Lauku atbalsta dienests. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Lauku atbalsta dienests pieņems triju līdz piecu mēnešu laikā.

Aicinām projektu iesniedzējus regulāri pārbaudīt savu e-pastu un, saņemot informāciju no LAD, operatīvi atbildēt uz papildus uzdotajiem jautājumiem, ievērojot norādītos termiņus.