“Sēlijas Salas” dalās ar pieredzi starptautiskā Viedo Ciemu konferencē

Publicēts : 25.aprīlis.2022

Aprīlis šogad ir īpašs ne tikai ar pavasara sākumu, bet arī ar sadarbības projekta “Smart Villages LEADER Network” starptautiskās viedo ciemu konferences “Viedo Ciemu virzītāji un attīstības perspektīvas” norisi. 2022.gada 6.aprīlis bija kā “viedo ciemu attīstības pavasaris”, kad Zvejniekciemā pulcējās 60 klātienes dalībnieki un aptuveni 40 skatītāji tiešsaistē no Grieķijas, Somijas un Latvijas – t.sk. pārstāvji no Sēlijas un Latgales. Kopā sanāca cilvēki no lauku teritorijām, vietējām pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām, LEADER Vietējām rīcības grupām, kā arī ministrijām – cilvēki ar līdzīgu redzējumu par lauku teritoriju potenciālu un kopīgu mērķi izzināt dziļāk “Viedo Ciemu” būtību, darbību, līdzšinējo pieredzi, un pieredzes apmaiņas, sarunu un diskusiju rezultātā skaidrāk saprast “Viedo Ciemu” attīstības perspektīvas nākošajiem 7-10 gadiem.

Pēc atklāšanas uzrunām kopīgi tika meklētas atbildes uz jautājumiem “Kas tad īsti ir viedo ciemu virzītājspēki, kādas ir viedo ciemu nākotnes perspektīvas Latvijā un Eiropā, un kādi būs praktiskie atbalsta instrumenti viedo ideju ieviešanai lauku dzīvē?”…

Lai arī ne Latvijā, ne Eiropā nav vienas “pareizās” Viedo Ciemu definīcijas, šīs attīstības pieejas piekritēji un atbalstītāji lauku reģionos un kopienās domā, plāno un rīkojas savādāk – viedāk. Balstoties uz savām esošajām stiprajām īpašībām, vērtībām un iespējām, viņi attīstās un risina problēmas, aktīvi izmantojot oriģinālākus risinājumus, digitālās komunikāciju tehnoloģijas un inovācijas. Ne vienmēr jauninājums ir uzreiz panākums, taču Viedais ciems nav tendēts tikai uz rezultātu – Viedais ciems nebaidās testēt jaunas metodes un radīt jaunus procesus, kā rezultātā – agrāk vai vēlāk – vietējo ekonomiku, kopienas un dzīves vidi iespējams attīstīt viedākā veidā.

Būtiski ir viedo ciemu jau esošās PIEREDZES APMAIŅA – un blakus pieredzes stāstiem no Mežinieku apkaimes (pārstāve Inese Kukle) un Engures apkaimes (pārstāve Daina Dubra) konferences dalībnieki dzirdēja “Sēlijas salu” pieredzi Ingas Krekeles stāstījumā.

Katrai kopienai ir būtiski skaidri apzināties, kur esam, KĀDI esam, KUR vēlamies nonākt un KĀPĒC (biedrības “Latvijas Lauku forums” izpilddirektore Anita Seļicka atzīmēja būtiskus lauku teritoriju izaicinājumus, ieskicēja ilgtermiņa 4 iespējamos attīstības scenārijus un uzsvēra vairākus praktiskus risinājumus viedo ciemu kustības veicināšanai un viedu kopienu attīstībai kopumā). Visbeidzot, nozīmīgs priekšnoteikums virzībai un attīstībai ir cilvēkresursi un PRAKTISKI atbalsta instrumenti (LR Zemkopības ministrijas Lauku attīstības fondu vecākā referente Andra Karlsone iepazīstināja konferences dalībniekus ar plānoto ES fondu atbalstu viedo ciemu iniciatīvām no 2023.-2027.gadam, izmantojot LEADER pieeju Latvijā). Ir skaidrs, ka LEADER atbalsts viedo ciemu iniciatīvām BŪS, taču – kā rezumēja konferences galvenais moderators Āris Ādlers: “Šis atbalsts būs atkarīgs no Vietējo rīcības grupu stratēģijām, un stratēģijas, savukārt, būs atkarīgas no viedajiem ciemiem – cik aktīvi tie iesaistīsies stratēģiju izstrādē. Instrumenti būs, pie tam ļoti tuvā nākotnē – bet viss būs atkarīgs no mums pašiem”.

Iedvesmojoties no starptautisko partneru pārstāvju (no Somijas un Grieķijas) prezentācijām konferencē, Latvijas dalībnieki visdrīzāk vairāk sāks izskatīt iespējas ieviest dažādus digitālos risinājumus un viedās tehnoloģijas arī Latvijas viedajos ciemos. Vērtīgas atziņas tika gūtas pēcpusdienā notikušajā paneļdiskusijā un tematiskajās darba grupās – piemēram, cik ļoti svarīga ir atbalsta sajūta, “pleca sajūta”, kopības sajūta vietējā kopienā, caurspīdīgums, vienlīdzīgas iespējas, vienkāršība, skaidrība un savstarpēja uzticēšanās kā būtiskas pamatvērtības – tas arī ir kopienas patiesais VIEDUMS, kas ir pamats kopīgai viedai attīstībai.  

Šī konference bija jauns sākums viedo ciemu veidošanās un attīstības procesam lauku teritorijās – un projekta vadošais partneris PPP biedrība “Zied zeme”, kā arī daudzas citas vietējās partnerības Latvijā būs atbalstoši pārmaiņu aģenti šajā procesā. Ir skaidrs, ka par “viedajiem ciemiem” dzirdēsim vēl! Lai top!