REL Dvietes Romas katoļu draudzē īstenoja iecerēto

Dvietes Romas katoļu draudzē īstenota iecere par atsevišķas publiski pieejamas vietas izveidi projektā „Dvietes Romas katoļu draudzes mājas mansarda telpu pielāgošana sakrālā mantojuma saglabāšanai un garīgās pilnveides nodarbēm”.

Noslēgušies būvdarbi Dvietes Romas katoļu draudzes ELFLA lauku attīstības programmas programmas 2014-2020 gadam apakšpasākuma 19.2 „ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros projektā „Dvietes Romas katoļu draudzes mājas mansarda telpu pielāgošana sakrālā mantojuma saglabāšanai un garīgās pilnveides nodarbēm” (Nr. 19-03-AL28-A019.2201-000011).

Draudzes ēkas mansardā, īstenojot vienkāršotas atjaunošanas būvdarbus, pilnībā veikta grīdas nomaiņa, griestu, sienu nomaiņa, siltināšana, elektroinstalācijas nomaiņa, ugunsdrošības sistēmas ierīkošana. Veikts kāpņu telpas un kāpņu remonts, nomainot kāpņu uz mansardu pakāpienus, ierīkojot margas un nožogojumu, tādejādi radot drošu pieeju līdz mansardam. Projekta rezultātā, atjaunojot draudzes mājas mansardu, īstenota iecere par atsevišķas publiski pieejamas vietas izveidi sakrālā mantojuma saglabāšanai, ekspozīcijai un kristīgo aktivitāšu, tradīciju, ģimenisko vērtību izkopšanas un garīgās pilnveides praktisko nodarbību organizēšanai. Vienlaicīgi radīta pievienotā vērtība esošajam tūrisma piedāvājumam Dvietē un Ilūkstes novadā, kā arī Sēlijā.

Projekta kopējās izmaksas EUR 49782,57, no kurām 90% sedz ELFLA, 10% līdzfinansējumu nodrošina Ilūkstes novada pašvaldība. Šobrīd draudze par saviem līdzekļiem ir uzsākusi darbu pie telpu aprīkošanas ar nepieciešamo inventāru.

Dvietes Romas katoļu draudzes valdes priekšsēdētāja Ināra Munce