Biedrība “Lauku studija” realizēja projektu “Kvalitatīvas apskaņošanas aparatūras iegāde II kārta”

Daugavpils novada biedrība “Lauku studija” 2017.gadā realizējot projektu “Mūzikas instrumentu, aprīkojuma un citu pamatlīdzekļu iegāde brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm” iegādājās mūzikas aprīkojumu, lai organizētu bezmaksas instrumentālās nodarbības jauniešiem un pieaugušajiem. Pateicoties projektam ir izveidoti vairāki instrumentālas mūzikas ansambļi, kuri piedalās dažādos pasākumos un konkursos ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Baltkrievijā.

Turpinot iesākto darbu biedrība “Lauku studija” piedaloties biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība ”Kaimiņi”” izsludinātajā projektu pieteikumu pieņemšanas 7.kārtā, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, rīcībā 2.1. “Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai” saņēma finansiālo atbalstu projekta “Kvalitatīvas apskaņošanas aparatūras iegāde II kārta ” (ELFLA projekts (Nr. 19-03-AL28-A019.2201-000004) realizācijai, kas saistīts ar kvalitatīvas mūzikas apskaņošanas tehniskā aprīkojuma iegādi un kurš ir iepriekšējā projekta turpinājums.

Minētais mūzikas apskaņošanas aprīkojums kopā ar iepriekšējā projektā iegādāto mūzikas aparatūru ļaus nodrošināt kvalitatīvu mūzikas skanējumu pašu organizētos koncertos, vieskoncertos un festivālos. Kvalitatīvs mūzikas apskaņošanas aprīkojums ļaus nodrošināt kultūras pasākumā mūzikas skanējuma kvalitāti ne tikai koncertzālēs, bet arī uz lielajām skatuvēm brīvā dabā. Šajos pasākumos būs iespēja piedalīties Daugavpils novada pašdarbnieku kolektīviem un grupām izmantojot mūsdienīgu mūzikas tehnisko aprīkojumu, kas nodrošinās pilnvērtīgu un kvalitatīvu instrumentālās mūzikas izpildījumu un skanējumu kā arī cels pasākumu tehniskās organizēšanas līmeni. Kvalitatīvs mūzikas skanējums var kļūt par vienu no kvalitātes kritērijiem piedaloties un organizējot dažādus pasākumus.

Kopējais projekta finansējums ir 49956,06 eiro, no kuriem  37157,40 eiro ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, bet pārējo summu 12798,66  eiro līdzfinansē Daugavpils novada dome.