Pabeigta projekta “Līksnas muižas kapelas ēkas saglabāšana un izmantošana kultūras dzīves un tūrisma aktivitātēm” īstenošana

Biedrība “Līksnas muižas kapela” īstenojusi projektu “Līksnas muižas kapelas ēkas saglabāšana un izmantošana kultūras dzīves un tūrisma aktivitātēm “. Projekts guva finansiālu atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā un tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam  apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar  sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrēja Lauku atbalsta dienests, projektu 10% apmērā līdzfinansēja Daugavpils novada dome.

Projekta mērķis bija  griestu pārseguma nomaiņa un jaunu ieejas vārtu un kriptas ieejas durvju izgatavošana un uzstādīšana, lai uzlabotu vides pieejamību dažādu vietējās kopienas kultūras dzīves un tūrisma aktivitāšu īstenošanai.

Projekta realizācijas rezultātā ēkā tika nomainīts pagaidu griestu segums, kurš bija ne tikai neestētisks, bet arī nedrošs, tika atjaunoti kapelas ieejas vārti un kriptas durvis. Projektu realizēja SIA “DEFASS-D” un Z/S A.M.A.

Līksnas muižas kapela ir Daugavpils novada kultūras mantojuma objekts, baroka stila arhitektūras piemineklis, celta 1770.gadā, vienīgais Līksnas muižas apbūves objekts, kurš saglabājies līdz mūsdienām.

Pēc ēkas īpašnieku maiņas 2015.gadā un biedrības “Līksnas muižas kapela” nodibināšanas 2017.gadā pašu īpašnieku spēkiem uzsākta ēkas rekonstrukcija un vides pieejamības nodrošināšana. Ir veikta ūdenstorņa, kurš atradās uz ēkas altāra daļas, demontāža, veikts jumta remonts, izmantojot analoģiskas šīfera loksnes, atjaunots griestu pārsegums, puves bojātie dēļi, kuri apdraudēja drošību, nomainīti pret jauniem, ēkas iekšpusē izmantojot padomju laikā iebūvētās starpsienas, ierīkota apkurināma telpa, kuru var izmantot pasākumiem arī ziemā, atrakta ieeja kriptā un ierīkots celiņš, tūristu un citu interesentu vajadzībām izbūvēta lapene kapelas pagalmā,  jo Līksnas pašvaldības īpašums –   Līksnas muižas parks, ir iecienīta atpūtas vieta, kuru apmeklē gan tūristi, gan vietējie iedzīvotāji.
Kapelas ēka, kura atrodas parka teritorijā, ir viens no unikālākajiem novada arhitektūras pieminekļiem, kuru nepieciešams saglabāt un izmantot kā tūrisma objektu un dažādu iedzīvotāju grupu kultūras dzīves norišu vietu. Notikuši Muzeju nakts atbalsta pasākumi, pasākumi senioriem sadarbībā ar apvienību ”Saules taka”, Mātes un ģimenes dienai veltīts pasākums sadarbībā ar novada audžuģimenu biedrību “Muna sāta”, dažādas aktivitātes Latvijas simtgadei par godu(vietējo rokdarbnieču izstādes, Līksnas skolas vēsturei veltīta izstāde). Notikuši divi pasākumi sadarbībā ar Līvānu novada senioriem, Arendoles folkloras kopu “Dzeipurs” un Līvānu novada Gardēžu klubu. Uzsākta sadarbība ar Daugavpils novada tūrisma aģentūru “Taka”. Novada dienu ietvaros kapela bija viens no tūrisma rallija “Apceļo dzimto novadu” kontrolpunktiem.

Kapelas ēkā ir uzstādītas stelles, kuras ir plānots izmantot rokdarbnieču aktivitātēm rudens-ziemas periodā . Kapelas ēkā tiek veidota arī citu ar rokdarbiem saistītu darba rīku ekspozīcija.
Biedrībai ir izveidojusies laba sadarbība ar Līksnas pagasta pārvaldi, aktīvo sieviešu apvienību “Saules taka”, Līksnas kultūras namu. 2019.gadā iedibināta jauna tradīcija – Emīlijas Plāteres dzimšanas dienas atzīmēšana, šajā dienā godinot ne tikai poļu nacionālo varoni, kura ir dzīvojusi Līksnas muižā un šeit ir izveidota viņas piemiņas zīme un taka parkā, bet atcerētos Līksnas pagastā dzīvojušās sievietes, ar kurām mēs varam lepoties.  Šī pasākumu sagatavošanā tika iesaistīts arī bērnu dramatiskais kolektīvs “Sprīdītis’ un tā vadītāja Agnese Orbidāne, tādējādi nodrošinot saikni starp dažādām paaudzēm un rosinot bērnu interesi par vēsturi un izkopjot viņos lokālpatriotisma jūtas, izpratni par to, ka katrs cilvēks ir daļa no mūsu kopīgās vēstures.

Pēc projekta realizācijas tika plānoti vairāki pasākumi, diemžēl sakarā ar pulcēšanās ierobežojumiem tie ir atlikti. Sadarbībā ar Līksnas pagasta KN notika 19.09.2020 notika “Rudens ražas ballīte”. Šis bija pirmais pasākums pēc ēkas renovācijas un projekta realizācijas noslēguma.

Neskatoties uz to, ka kapelā notiek dažādas aktivitātes, par galveno uzdevumu uzskatāma šīs unikālās ēkas saglabāšana. 2019.gadā pasūtīta un saņemta tāme ēkas kultūrvēsturiskās izpētes veikšanai un sadarbībā ar Daugavpils novada kultūras mantojuma daļu, Latvijas Kultūrkapitāla fondu tiks meklēta iespēja ēkas jumta renovācijai.

Tekstu sagatavoja: Biruta Ondzule

Kapela pirms projekta:

Pēc projekta: