Atklāta KOPĀ DARĪŠANAS VIETA Ilūkstē

9. novembrī tika atklātas telpas ēkā Brīvības ielā 3, kas paredzētas dažādu jomu Ilūkstes novada NVO un novada iedzīvotājiem, lai kopā darbotos un izglītotos (semināru, konsultāciju vajadzībām, u.c.); dibinātu jaunus kontaktus sadarbības projektiem, uzsāktu un īstenotu dažādas iniciatīvas; darbotos vienotu mērķu sasniegšanai un pasākumiem kopienas kapacitātes stiprināšanai. Atklāšanas pasākumā piedalījās un novēlēja radoši un veiksmīgi kopā darboties arī Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” vadītāja Inga Krekele.

Ilūkstes novada pašvaldība šo ieceri realizējusi līdzfinansētā projektā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Nr.19-03-AL28-A019.2201-000008.

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 55 324,49 EUR, no kuriem publiskais finansējums 45 000,00 EUR (ELFLA), pašvaldības līdzfinansējums  10 324,49 EUR.