Biedrība „Višķu attīstībai” ir īstenojusi projektu “Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas un sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošana”

Biedrība „Višķu attīstībai” ir sabiedriskā labuma organizācija, kura aktīvi darbojas kopš 2009.gada Višķu pagasta teritorijā. Kopš dibināšanas biedrība aktīvi meklē iespējas, lai piesaistītu finansējumu dažādu Višķu pagasta iedzīvotājiem aktuālu jautājumu risināšanai, piemēram, apkārtējās vides sakopšanai, jaunu tūrisma pakalpojumu izveidošanai un dažādošanai, brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošanai, publisko ezeru apsaimniekošanai u.c. Līdz šim biedrība jau ir nodrošinājusi veiksmīgu ELFLA un EZF projektu realizēšanu.

Turpinot savu aktīvu darbību, tika  veiksmīgi īstenots ELFLA finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas un sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošana” (projekta Nr.16-03-AL28-A019.2201-000010).

Projekta īstenošanas rezultātā uzlabota Višķu pagasta Višķu tehnikuma ciema sabiedriskā infrastruktūra, veicot Luknas ezera krasta (pie laivu stacijas un sabiedriskās pirts) teritorijas labiekārtošanu, kā viena vesela, sakārtojot vidi, kurā objekti atrodas, ierīkojot ceļu segumus, veicot teritorijas planēšanu, zālāju sēšanu, lietus ūdens novadgrāvja ierīkošanu, margu (pie pirts terases un pandusa),galda un solu (uz pirts terases) uzstādīšanu, nogāžu nostiprināšanu, pludmales krasta līnijas sakārtošanu, celiņu, bruģa aizsargapmaļu (ap laivu staciju) izbūvi, koka tiltiņa grāvja šķērsošanai, laipas uz pontonu un kāpņu līdz koka klājiem izbūvi.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.—2020. gadam ietvaros.