Biedrība “Mednieku kolektīvs Ambeļi” turpina attīstīt mednieku namiņu un trofeju telpu Ambeļu pagasta Parka ielā 14

Biedrība „Mednieku kolektīvs Ambeļi” (turpmāk tekstā Biedrība) ar mēŗķi,  veidot sabiedrības pareizu izpratni par medībām un motivēt jauno paaudzi pievērsties veselīgam dzīvesveidam, turpina attīstīt izveidoto mednieku namiņu un trofeju telpu Ambeļu pagasta Parka ielā 14.

Projekts ““Mednieku namiņa un trofeju telpas darbības pilnveidošana un plašākas sabiedrības piesaistīšana Ambeļu pagasta Parka ielā 14” (Nr.19-03-AL28-A019.2201-000002) ir guvis finansiālu atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests, Projektu līdzfinansē Daugavpils novada dome.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt sadarbības stiprināšanu starp mednieku kolektīviem, piesaistīt plašāku sabiedrību aktīvai brīvā laika pavadīšanai, pilnveidot zināšanas, nodot un pārņemt labās prakses piemērus , nodrošināt vietējai sabiedrībai, īpaši jauniešiem saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Projekta ietvaros tiks veikti būvdarbi izveidotā Mednieku namiņa neapsaimniekotajā telpu daļā 94,3 m2 platībā, kurā pēc atjaunošanas būvdarbu veikšanas tiks uzstādīts  kustīgais mērķis – skrejošā meža cūka, iegādātas mazas enerģijas /līdz 12J/ pneimatiskās šautenes ar optiskajiem tēmekļiem un sniegta iespēja ikvienam interesentam praktiski trenēt savas šaušanas iemaņas, paralēli jau izveidotajās telpās papildināt un paplašināt savas zināšanas par medību saimniecības galvenajiem pamatprincipiem, apskatīt medību trofeju ekspozīciju.

Iegūtās šaušanas iemaņas pa skrejošu mērķi topošajiem medniekiem noderēs šaušanas eksāmena kārtošanā, lai iegūtu mednieka apliecību, pie kam topošajiem medniekiem šīm iemaņām netiks patērēts ne finanšu, ne laika resurss, kas šobrīdēja ekonomiskajā situācijā lauku vidē ir ļoti būtisks faktors.

Pārējā mērķa grupa savas iegūtās iemaņas varēs parādīt ikgadējās mednieku kolektīva Ambeļi rīkotajās sporta spēlēs, kuras šajā gadā diemžēl sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatību netika organizētas Ambeļos, vai piedalīties plašāka mēroga sacensībās, tādējādi popularizējot Daugavpils novadu un Ambeļu pagastu.

Kopējais projekta finansējums sastāda 22 547, 32 EUR, no kuriem 20 292,59 EUR Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  finansējums un pārējo summu līdzfinansē Daugavpils novada dome.