14.jūlijā notiks informatīvais seminārs par atklāto konkursu “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”

Publicēts : 13.jūlijs.2021

Latgales plānošanas reģions 2021.gada 14.jūlijā no plkst. 10:00 līdz
12:00, attālināti, izmantojot ZOOM platformu, organizē informatīvu
seminārs par EEZ FI 2014. – 2021.gada perioda programmas “Vietējā
attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbībā” neliela apjoma
grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa
ideju īstenošanai Latgalē” nosacījumiem.

Atklātā konkursa, kas izsludināts 17.jūnijā, mērķis ir sniegt atbalstu
projektiem, kuros īsteno jaunu biznesa ideju un rada vismaz vienu jaunu
darba vietu Latgales reģionā . Konkursa ietvaros tiks atbalstītas
gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas un atbalstam var pieteikties jebkura
fiziska un juridiska persona (mazais vai mikro uzņēmums), kas savu
saimniecisko darbību veic Latgales reģionā. Projektu iesniedzēji,
īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs saņemt atbalstu jaunu produktu vai
pakalpojumu radīšanai, esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas
būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī
esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai. Atbalsta intensitāte ir
līdz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, atbalsts vienam
projektam: 5 000 – 10 000 EUR. Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš
ir 2021.gada 21. septembris.

Semināra progtamma un pieteikšanās mūsu mājas lapā:
https://lpr.gov.lv/lv/2021/informativais-seminars-par-atklato-konkursu-atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale-14-julija/#.YOgo1OgzaUk