Seminārs uzņēmējiem “Projekti digitalizācijas laikmetā”

Publicēts : 29.decembris.2020

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Seminārs uzņēmējiem

“Projekti digitalizācijas laikmetā (dalībniekiem bez priekšzināšanām)”
/būtība, veidi, iespējas, panākumi/

Mērķis: Šobrīd vārds “projekts” dzirdams ļoti bieži – Eiropas projekti, privātie/sabiedriskā labuma projekti, sociālo mediju projekti, LEADER projekti, cietie/mīkstie projekti utt. Taču, lai sekmīgi izmantotu pieejamās projektu iespējas, t.sk., spētu piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu savu biznesa ideju attīstībai (arī uzņēmumu digitalizācijai), svarīgi izprast projektu būtību, pašu projekta jēdzienu, projektu pazīmes, projekta dzīves ciklu. Šī semināra mērķis ir sniegt skaidrību par to, kas ir projekts, ar ko projekts atšķiras no programmas, kādi ir projektu veidi, projektu posmi, kāpēc uzņēmēji izstrādā projektus, kā veidot projekta plānu un kā to ieviest, lai maksimāli novērstu riskus un gūtu panākumus (jebkurā uzņēmējdarbības jomā).

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, īpaši amatnieki, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā. Vienā grupā maksimāli 20 dalībnieki.

Ko uzņēmējs iegūs: dziļāku izpratni par projektu būtību un lomu veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstībā, lai sekmīgāk varētu pielietojot “projektu metodi”, t.sk. izmantot turpmākajos gados Latvijā pieejamo finanšu atbalsta fondu iespējas projektu konkursos dažādās programmās (piemēram, uzņēmumu mājas lapu vai interneta veikalu izveidei). Dalībnieki aicināti izvēlēties kādu konkrētu savu biznesa projekta vai vēlamā uzlabojuma ideju (jomu, mērķi), ko semināra ietvaros būs iespēja detalizētāk izvērtēt, pētīt un plānot, jo vismaz 30% no semināra būs praktiskais darbs.

 Norises vieta, moderators:

  • Zoom tiešsaistē 01.2021. saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas;
  • Zoom tiešsaistē 01.2021. saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas;
  • Moderatore Sandra Igaune: t. 29122990, uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība

9:30 – 10:00 Dalībnieku pieslēgšanās Zoom nodarbībai
10:00 – 10:30 Projekta vadītāja Mārīte Romanovska

Ø  Projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

Ø  Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija “Uzņēmumu tūrisma pakalpojumu veidošana”

10:30 – 12:30

 

Lektore Marika Rudzīte-Griķe (projektu pilna cikla vadības eksperte ar 20 gadu pieredzi, reģionālā sadarbības projekta “HANDMADE LATGOLA” radītāja un virzītāja)

Ø  Projekta jēdziens. Projektu veidi, pazīmes, posmi

Ø  Projektu vieta biznesa kopējā vīzijā, misijā un mērķos

Ø  Projekta pamatojums (kāpēc vajadzīgs šis projekts?)

Ø  Projekta dzīves cikls un plāns (aktivitāšu plāns un finanšu plāns)

12:30 – 13:00 Pārtraukums
13:00 – 15:30 Ø  Projekta vide (komanda, atbalstītāji, partneri, konkurenti)

Ø  Projektu riski un to novēršanas veidi

Ø  Galvenās projektu vadības prasmes

Ø  Septiņi projektu veiksmīgas ieviešanas pamatlikumi

15:30-16:00 Noslēguma daļa. Jautājumi, atbildes.

 

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!

 

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:

08.01.2021. https://tinyurl.com/y7xg27ss

15.01.2021.  https://tinyurl.com/ybrgkyzr

  • Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā:

  • Ludzas rajona partnerība – koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;
  • Rēzeknes rajona kopienu partnerība – izpilddirektore Ineta Elksne, elksne@rezeknespartneriba.lv
  • Preiļu rajona partnerība – valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;
  • Balvu rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, leisavniece@yandex.com;
  • Krāslavas rajona partnerība – koordinatore Zane Ločmele, kraslavaspartneriba@inbox.lv
  • Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com

 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija – būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).