Starptautiskā konference “SEE LEAEDER” no 2019. gada 20. līdz 22. novembrim, Opatijā

Publicēts : 28.novembris.2019

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” administratīvā vadītāja piedalījās pirmajā starptautiskajā konferencē par LEADER pieejas praktisko un teorētisko nozīmi Dienvidaustrumu Eiropā, kas notika Opatijā no 2019. gada 20. līdz 22. novembrim, ko organizēja Horvātijas LEADER tīkls un Slovēnijas lauku attīstības biedrība iesaistot vietējās rīcības grupas (VRG). Dalībnieki no 14 valstīm apmainījās pieredzē par LEADER / CLLD pieejas attīstību, formām un ieguldījumu ilgtspējīgā lauku attīstībā Dienvidaustrumu Eiropā, lai sagatavotos nākamajam 2021. – 2027. gada plānošanas periodam.

Konferences galvenais mērķis bija pārskatīt LEADER / CLLD pieejas attīstību, formu un ieguldījumu ilgtspējīgā lauku attīstībā Dienvidaustrumeiropas valstīs ar mērķi apmainīties ar pieredzi starp VRG / ZVRG pārstāvjiem, vietējām ieinteresētajām personām, zinātniskajām aprindām un attiecīgajām likumdošanas struktūrām, lai izdarītu secinājumus, kas visiem palīdzēs mainīt nākamo 2020. – 2027. pārskata periodu.

Triju dienu laikā konferencē piedalījās izcili LEADER / CLLD jomas eksperti, tostarp Yves Champetier (AEIDL – Eiropas Vietējās attīstības informācijas asociācija), Karolina Jasinska – Muehleck (AGRI ĢD / Eiropas Komisija), Pedro Brosei ( FARNET / Eiropas Komisija), prof. dr. Paskāls Čevaljers (Pāvila-Valērija universitātes Humanitāro un vides zinātņu fakultāte), Krzysztof Kwater (Polija vietējo rīcības grupu asociācija), Bojana Markotic Krstinic (Horvātijas LEADER tīkls), prof. dr. Natālija Bogdanova (Belgradas Universitātes Lauksaimniecības fakultāte), Alešs Zidars (Slovēnijas lauku attīstības tīkls), Gustavs Nemes (Ungārijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas un reģionālo pētījumu centrs), Marija Roglić (Monpeljē Universitātes Vadības fakultāte) un daudzi citi.

Sociālo zinātņu, nodarbinātības un lauksaimniecības attīstības jomu pētnieki no Francijas University Paul-Valéry, Unversity of Montpelier, Belgradas universitātes un citu pētniecības centru pārstāvji veica plānošanas periodu 2014-2020 analīzi, izvērtējot LEADER ieguvumus un izaicinājumus, akcentējot decentralizācijas, attīstības, nodarbinātības un inovāciju ieviešanas nozīmību lauku reģionu attīstībai. Plānojot nākošā perioda prioritātes tika izskatītas ES dalībvalstu dažādās pieejas un finanšu plānošana, atbilstoši kopienas vajadzībām un valstu noteiktām prioritātēm.

No konferences zinātniskajiem pētniekiem izskanēja vairākas atziņas. Tiek uzsvērts, ka kopienas virzīta vietējā attīstība, kā lauku telpas ilgtspējīgas teritoriālās attīstības modulis ir atzīta visās Dienvidaustrumeiropas valstīs un tā tas tiks īpaši uzsvērts pamatnostādnēs jaunajam plānošanas periodam no 2021. līdz 2027. gadam. Svarīgi vienkāršot dažu programmu ieviešanas procedūras, lai vietējās rīcības grupas varētu atrast savu ceļu, kā labāk darboties. Pētnieki arī uzsvēra, ka vietējās rīcības grupas ļoti elastīgi īsteno savas stratēģijas, ka bieži VRG darbība ir balstīta uz to vadītāju entuziasmu, nebaidoties no neveiksmēm un prast baudīt panākumu augļus.

Konferences laikā notika gan zinātniskās sesijas, gan darbs grupās, kurās tika diskutēts par LEADER resursiem, to izmantošanu un partnerību un kooperāciju, LEADER nākotnes perspektīvu un finansējuma piesaisti.

Tika prezentēti arī ES dalībvalstu, tostarp Latvijas, Lauku partnerības Sēlija stāsti LEADER projekta realizācijā – “Sēlijas salas”, kas tika īstenots sadarbībā ar Aizkraules rajona partnerību un Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerību “Kaimiņi”.

Papildus minētajiem partneriem konferences organizēšanā piedalījās arī daudzas zinātnes un pētniecības iestādes no Horvātijas un Eiropas, kā arī ekspertu tīkli, kas iesaistīti LEADER – CLLD metodikas ieviešanā lauku attīstībā. Cita starpā konferencē piedalījās Agrobiotehnisko zinātņu fakultāte no Osijekas, Splitas Universitātes Ekonomikas fakultāte, Vidusjūras reģiona agronomijas fakultāte (CIHEAM IAMM) no Monpeljē (Francija), Starptautisko attiecību un attīstības institūts (IRMO) no Zagrebas, Sociālo pētījumu institūts. no Zagrebas, Horvātijas Agronomijas biedrības, BENA – Balkānu vides tīkla no Salonikiem (Grieķija), ELARD – Eiropas LEADER asociācijas lauku attīstībai no Briseles (Beļģija) SWG RRD – Pastāvīgā darba grupa reģionālās lauku attīstības jomā Dienvidaustrumu Eiropā. Ar daudzām pašvaldību un pilsētu patronāžām vietējās rīcības grupas Terra Liburna, Vallis Colapis, Frankopan un FLAG Vela vrata (Horvātija) un VRG Med Snežnik un Nanos (Slovēnija) teritorijās vispārējā patronāža tika nodrošināta no tehniskās palīdzības līdzekļiem (pasākumi 20 ) Horvātijas un Slovēnijas lauku attīstības programmas.

Konference viesa pārliecību, ka bez zinātniskiem pētījumiem grūti izstrādāt pārdomātu un uz attīstību tendētu stratēģiju.

Vairāk informācijas par konferenci šeit:https://see-leader.eu/