Sludinājums – izsludināta piektā kārta rīcībai 1.1.

Publicēts : 06.decembris.2017

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana      09.01.2018-09.02.2018

Rīcībai 1.1. piektā kārta

Sludinājuma kopsumma

 • Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai. Rīcība – 183 965,73 EUR

Projektu  īstenošanas termiņš   Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese     Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, Sēlijas iela 25, 305.kab. Daugavpils

Kontaktinformācija        Inga Krekele, tālr. 29184640, e-pasts: inga.krekele@gmail.com

Projekti iesniegšana       Projektu iesniegumi jāiesniedz Daugavpilī, Sēlijas ielā 25 – 305.kab. (tālr.29184640).

Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Rīcība   Mērķis: Vietas ekonomikas stiprināšana un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšana  Rīcība 1.1. Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai .

Apbalsta apmērs

–             līdz EUR 50 000,00;

–             līdz EUR 100 000,00, ja ieguldījumi būvniecībā infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas;

Atbalsta intensitāte       70%; 80% – kopprojektiem

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

5.1. Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

Rīcības apraksts

 • Dažādi produkti un pakalpojumi, kas atrisina ne tikai vietējo iedzīvotāju vajadzības, bet veicina arī tūrismu;
 • Ražošanas attīstība, it īpaši tādu, kas izmanto vietējos resursus;
 • Produktu izveide un attīstība, kas saglabā un popularizē vietējā teritorijā raksturīgās vērtības, tradīcijas, kultūras mantojumu;
 • Daudzfunkcionāli sadzīves pakalpojumi, kas piemēram ietver friziera, apģērbu šūšanas un labošanas, pirts un citus pakalpojumus;
 • Mobili pakalpojumi, piemēram, mobilais zobārsts, ēdinātāji, nomas punkti u.c.;
 • Attālināta darba centri;
 • Pārtikas loģistikas centri;
 • Veselības pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana;
 • Sociālā uzņēmējdarbība;
 • Dzīvnieku kremēšanas paalpojumi;
 • Atjaunojamās enerģijas avotu izmantošanas veicināšana un popularizēšana;
 • Tūrisma produkti un pakalpojumi, tai skaitā kompleksi risinājumi un parāda sadarbību starp tūrisma pakalpojuma sniedzējiem;
 • Citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Atgādinām, ka atbilstoši MK noteikumiem (grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 515; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 589) obligāti jāpievieno atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību. Veidlapa pieejama te:Pasnovertejums_5_karta

 

Projektu_vertesanas_kriteriji