“Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošana un dīķa namiņa būvniecība” projektu realizācija

ILŪKSTES VISSVĒTĀS DIEVMĀTES PIEDZIMŠANAS PAREIZTICĪGO DRAUDZE ir īstenojusi projektu “Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošana un dīķa namiņa būvniecība”, Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000001, ar mērķi atjaunot Ilūkstes novada Pareizticīgo baznīcas ēkas fasādi, ierīkot aizsargapmales un lietusūdeņu novades sistēmas (jumta notekas), ka arī uzbūvē Dīķa namiņu.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 2. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Kopējās projekta izmaksas: 40973.06 EUR.Publiskais/ ELFLA finansējums: 36875.75 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā tiek veicināti Latvijas sakarālā mantojuma, vietējā kultūrvēsturiskā objekta ēkas atjaunošanas darbi: fasādes remonts, aizsargapmaļu ierīkošana un lietusūdeņu novades sistēmas (jumta notekas) ierīkošana un nomaiņa. Savukārt uzbūvētais Dīķa namiņš tiek izmantots pareizticīgo Dievaparādīšanās Svētkos, kā arī jaunizveidotais objekts veicinā tūristu skaita pieaugumu, jo būtībā kalpo arī kā jauns tūrisma piedāvājums. Īstenoti būvdarbi projekta ietvaros ļauj saglabāt baznīcas un klostera ēku, līdz ar to saglabājot Pareizticīgo draudzes konfesijas darbību Ilūkstes novadā.